Chcete sa na niečo opýtať?
(Po-Pia 7:30 - 15:00 hod.)
 

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Pokiaľ používate náš e-shop najlepsiepneu.sk spoločnosť BestDrive Slovakia s. r. o., IČO: 36 336 556, so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 14748/R (ďalej len „BestDrive Slovakia“), v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva Vaše osobné údaje.

1. Všeobecné ustanovenia / účel spracúvania

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v prísnom súlade s platnými právnymi predpismi, t.j. s Vašim súhlasom a bez Vášho súhlasu len v prípade, kedy tento nie je platným právom vyžadovaný.

a) Plnenie zmluvy

BestDrive Slovakia spracováva Vami poskytnuté osobné údaje na účel uzatvorenia a následného plnenia uzavretej zmluvy prostredníctvom e-shopu najlepsiepneu.sk.  Pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, tieto údaje možno prenášať spoločnostiam pridruženým k spoločnosti BestDrive Slovakia v skupine podnikov Continental, ako je stanovené v Záväzných firemných pravidlách spoločnosti Continental a ďalej subjektom, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy uzavretej s Vami. Ide najmä o nasledovné subjekty:

Spoločnosť zabezpečujúca prepravu tovaru, t.j. poštový podnik alebo kuriérska služba – v súčasnej dobe spoločnosť SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., IČO: 45 497 885, so sídlom Družby 22, Banská Bystrica 974 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17990/S;

b) Plnenie zákonných povinností

Ak je to stanovené právnymi predpismi, budeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na účel vykazovania (napr. pre účtovné, daňové alebo štatistické účely). V tejto súvislosti môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám, ak to vyžadujú právne predpisy, napr. štátnym orgánom v rámci ich kontrolnej právomoci.

c) Newsletter

Vaše osobné údaje môžeme taktiež použiť na zasielanie nášho elektronického newslettra (obchodnej komunikácie obsahujúcej ponuku našich tovarov, informácie o zľavách a ďalšie obchodné informácie) na Vašu e-mailovú adresu na základe nášho oprávneného záujmu ponúkať svoje tovary.

Možnosť zasielania newslettra môžete odmietnuť pri nákupe tovaru v objednávkovom formulári na stránke e-shopu najlepsiepneu.sk, prostredníctvom hyperlinku v každom newslettri alebo oznámením adresovaným našej spoločnosti.

Osobné údaje môžu byť pre tento účel poskytované spoločnostiam v skupine Continental.    

d) Cookies

Pri Vašej návšteve e-shopu najlepsiepneu.sk zbierame cookies, ktoré by mohli obsahovať niektoré Vaše osobné údaje.

BestDrive Slovakia uchováva osobné údaje svojich používateľov e-shopu najlepsiepneu.sk len vtedy, ak jej k tomu bol poskytnutý súhlas. Uchovávané údaje sa týkajú len dátumu a času návštevy, navštívených stránok, používania kurzora na internetových stránkach, použitých funkcií stránok a internetových stránok, z ktorých sa používateľ dostal na e-shop najlepsiepneu.sk. Adresa IP sa prenáša anonymne a používa sa len na priradenie zemepisného umiestnenia na úrovni obce. BestDrive Slovakia používa tieto informácie na meranie aktivity na internetových stránkach, na vytváranie štatistík a na zlepšovanie služieb a informácií poskytovaných prostredníctvom internetových stránok.

Viac o ochrane osobných údajov pri spracúvaní cookies nájdete v našich Pravidlách používania cookies.

e) Spoločné ustanovenia

S cieľom zaistiť poskytovanie technickej podpory pre prevádzku e-shopu najlepsiepneu.sk prenášame Vaše osobné údaje nášmu poskytovateľovi služieb, v súčasnosti spoločnosti bart.sk s.r.o., IČO: 36 593 966, so sídlom Pollova 1206/54, Košice 040 18, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 16650/V. Spoločnosť bart.sk s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje v našom mene v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie zmluvy s Vami. Ak by sme Vaše osobné údaje prenášali do krajín mimo Európsky hospodársky priestor, zmluvne zabezpečíme, aby prenášané osobné údaje boli primerane chránené. So všetkými vašimi údajmi sa v súlade so zákonnými ustanoveniami manipuluje prísne dôverným spôsobom.

f) Dotazník spokojnosti

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš eshop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka. sk, tomu pre tieto účely môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare a vašu emailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní emailových dotazníkov postúpené žiadnej tretej strane pre ich vlastné účely. Preto k zasielaniu emailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku  - odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v emaile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme znova zasielať.


2. Rozsah spracúvania osobných údajov

BestDrive Slovakia spracováva Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom webového rozhrania e-shopu najlepsiepneu.sk v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, ako je uvedené v čl. 1 vyššie, a to najmä v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, fakturačná a dodacia adresa, resp. IČO a DIČ v prípade, že ste súkromným podnikateľom. Spracúvajú sa tiež osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s platbou za tovar (napr. číslo bankového účtu). Ide len o štandardnú kategóriu osobných údajov, nespracúvame žiadne citlivé osobné údaje.

BestDrive Slovakia ďalej spracúva Vaše osobné údaje ako je meno, priezvisko, spoločnosť, e-mail, adresa a telefón, a to len na účely osobnej komunikácie s Vami. Údaje sa ukladajú a/alebo používajú výhradne na účely spracúvania vašej otázky/problému. Po dokončení spracúvania Vašej otázky/problému sa Vaše údaje vymažú pod podmienkou, že toto vymazanie nie je v rozpore s prípadnými zákonnými povinnosťami uchovávať záznamy.

Skupina podnikov Continental, do ktorej spoločnosť BestDrive Slovakia patrí, má v súlade so zákonnými požiadavkami zavedené celosvetové, jednotné a vnútorné Pravidlá na ochranu údajov (ďalej len Záväzné firemné pravidlá), ktorými sa riadi ochrana vašich osobných údajov.


3. Vaše práva

Upozorňujeme Vás, že ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ďalej len „GDPR“ z angl. General Data Protection Regulation) nasledujúce práva:

a) Právo na informácie podľa článku 13 a 14 GDPR, ktoré sú uvedené v tomto dokumente:

prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť BestDrive Slovakia s.r.o., so sídlom so sídlom Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, e-mail: gdpr@bestdrive.sk;
osobné údaje sa spracúvajú predovšetkým na účel uzavretia a plnenia zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu najlepsiepneu.sk, a ďalej na účely uvedené v čl. 1 vyššie;
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby 10 rokov od okamihu splnenia zmluvy uzavretej prostredníctvom najlepsiepneu.sk, resp. od okamihu navštívenia stránky najlepsiepneu.sk v prípade, že nedôjde k uzavretiu alebo splneniu zmluvy;
k tomu, aby sme mohli s Vami uzavrieť zmluvu a splniť náš záväzok zo zmluvy, potrebujeme Vaše osobné údaje v rozsahu, v akom ich od Vás na našom e-shope najlepsiepneu.sk žiadame.

b) Právo na prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR; t.j. najmä právo na potvrdenie, že Vaše osobné údaje nie sú spracúvané, resp. informácia o účele ich spracúvania, kategórii osobných údajov, o príjemcoch Vašich osobných údajov a plánovanej dobe ich spracovania.

c) Právo na opravu podľa článku 16 GDPR, t.j. právo požadovať, aby spoločnosť BestDrive Slovakia opravila Vaše nepresne spracovávané osobné údaje.

d) Právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, t.j. právo požadovať, aby Vaše osobné údaje boli v databáze BestDrive Slovakia vymazané, ak sú na to dané podmienky (právo byť zabudnutý).

e) Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.

f) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR, ktorého právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej osoby.

g) Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, t.j. právo požadovať odovzdanie údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi.  

Ak máte v tejto súvislosti otázky, obráťte sa na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na adrese: GDPR@bestdrive.sk. Taktiež môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

V súlade s článkom 7 GDPR máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vás súhlas. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu. Súhlas môžete odvolať písomne na adrese BestDrive Slovakia uvedenej vyššie alebo e-mailom na GDPR@bestdrive.sk.


4. Ochrana uchovávaných údajov

Naša spoločnosť a spoločnosť bart.sk s.r.o. používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, pred zneužitím, stratou, zničením i pred prístupom k nim zo strany neoprávnených osôb. Tieto bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú a upravujú v súlade s najnovšími technológiami. Pokiaľ sú poskytnuté údaje nezašifrované, môžu k nim mať potenciálne prístup tretie osoby. Z tohto dôvodu by sme radi zdôraznili, že pri prenose osobných údajov cez internet (napr. e-mailom), nemôžeme zaručiť, že prenos bude úplne bezpečný. Citlivé údaje by ste preto buď nemali prenášať vôbec, alebo len cez zabezpečené pripojenie (SSL). Upozorňujeme Vás, že ak si prehliadate webové stránky alebo súbory, a ste požiadaní, aby ste uviedli osobné údaje, nemusí byť prenos týchto údajov cez internet bezpečný a existuje riziko, že tieto údaje môže získať a zneužiť neoprávnená osoba.

Produkty se filtrují...