Chcete sa na niečo opýtať?
(Po-Pia 7:30 - 15:00 hod.)
 

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BESTDRIVE SLOVAKIA S.R.O. NAJLEPSIEPNEU.SK

Prevádzkovaného obchodníkom: BestDrive Slovakia s.r.o., so sídlom Terézie Vansovej 1054, 02001 Púchov, IČO: 36 336 556, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  14748/R, člen skupiny Continental AG,

tel: +421 911 691 460 , e-mail:  katarina.balazova@najlepsiepneu.sk

Ako nakupovať?

Použite formulár pre výber parametrov tovaru a zobrazte ponuku. Zadajte množstvo a pridajte zvolený druh do košíka. Nákup dokončíte po kontrole Vášho košíka vyplnením a odoslaním záverečného formulára. Prostredníctvom tohto formulára je tiež možné spraviť registráciu a tým uchovať Vaše údaje pre budúce nákupy. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o jej zaevidovaní. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky. Následne bude Vaša objednávka potvrdená a tovar odoslaný v čo najkratšom možnom termíne.

Objednávka

V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny druh tovaru a odošlete elektronickou objednávkou, alebo objednáte tovar telefonicky, potvrdzujete tým záväznosť Vašej objednávky a prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu kupujúceho.

Kupujúci môže byť:

 • spotrebiteľ - súkromná osoba, ( uvedie meno, priezvisko, adresu, telefónne čislo, e-mail )

 • právnická osoba / podnikateľ, ( uvedie názov, sídlo, IČO, IČ DPH, telefónne čislo, e-mail ) 

  Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43 a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť podľa nižšie uvedeného postupu (stornovanie objednávky).

  Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

Trvanie zmluvy

 • Zmluva platí do vysporiadania všetkých nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

Dodanie tovaru

 • Tovar dodávame zákazníkom len v rámci Slovenskej republiky.

  Ak si kupujúci vyberie spôsob doručenia kuriérom, tovar bude dodaný v čo najkratšom termíne - a to najneskôr do štyroch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim . Doprava je pre kupujúceho 4 EUR s DPH za 1 ks tovaru. V prípade zdržania dodávky je zákazník informovaný o meškaní zásielky zásielkovou spoločnosťou, prípadne priamo predajcom e-mailom alebo telefonicky, a zároveň o dodatočnej primeranej lehote, v ktorej predávajúci kupujúcemu dodá tovar.

  Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Ceny

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v čase uskutočnenia objednávky. Všetky ceny sú uvedené s DPH. V prípade, že je tovar označený "akcia" alebo "extra akcia" - takáto ponuka platí iba do vypredania zásob predávajúceho alebo do skončenia poskytovania akcie.

Stornovanie objednávky

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania (v pracovný deň), a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr do 14 dní od stornovania objednávky prevedená späť na jeho účet.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu  kúpnu cenu riadne a včas. Platba bude realizovaná v hotovosti na dobierku prostredníctvom zásielkovej spoločnosti. Úhradu zásielky je možné realizovať aj prostredníctvom platby na účet predávajúceho. Vtedy kupujúci dostane tovar až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Pri každej dodávke tovaru vystaví predávajúci daňový doklad - faktúru, ktorú pošle kupujúcemu elektronickou poštou, prípadne poštou.

Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v našom internetovom obchode, čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra.

Závady, ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou formou.

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Reklamované pneumatiky je nutné doručiť poštou na adresu SMART DELIVERY SERVICE SK, s.r.o., B2C Najlepsiepneu.sk, Cesta k Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica.

 Odstúpenie od zmluvy - ak nakupuje spotrebiteľ

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) a tovar nám zašlite späť na adresu:

SMART DELIVERY SERVICE SK, s.r.o.

B2C Najlepsiepneu.sk

Cesta k Smrečine 5

974 01 Banská Bystrica

tel: +421911 691460

 

O odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru nás, prosím, informujte na e-mail: katarina.balazova@najlepsiepneu.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, jeho použitie však nie je povinné. Vzorový formulár si tiež môžete stiahnuť v REKLAMAČNÝCH PODMIENKACH

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlite späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 20 EUR.

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

V prípade, že nakupujete ako podnikateľ alebo právnická osoba, právo na odstúpenie od zmluvy sa na Vás nevzťahuje.

Užívateľský účet 

 • na základe registrácie kupujúceho, vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (dalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívatelskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne
 • prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu
 • kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám
 • predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 2 roky, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok)
 • kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Alternatívne riešenie sporov so Spotrebiteľmi

Spotrebiteľ má právo podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil iné práva spotrebiteľa.

Obchodník informuje spotrebiteľa na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť podľa odseku 1.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak obchodník na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Bližšie podrobnosti sú upravené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

Spotrebiteľ právo podať návrh na alternatívne riešenie sporu s obchodníkom. Na nasledujúcej webovej adrese môžete ísť na online platformu Európskej komisie pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov online (tzv. „Platforma RSO“):  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej adrese Ministerstva hospodárstva SR: Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov | Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov | Ochrana spotrebiteľa | Obchod | MHSR

Na podanie návrhu môže Spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je v prílohe č. 1 Zákona o alternatívnom riešení Spotrebiteľských sporov, a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ( http://www.economy.gov.sk/  ) na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie (Formulár pre podanie návrhu na začatie Podajte podnet | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Vyčísliteľná hodnota sporu (predmetu nákupu Spotrebiteľa) pri tomto druhu riešenia sporov musí byť vyššia ako 20 EUR.

Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je buď bezodplatné alebo oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok nesmie presiahnuť sumu 5 EUR vrátane DPH. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Obchodník je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Okresný úrad v sídle kraja, odbor živnostenského podnikania, vykonáva kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre obchodníka vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.

Orgánom dozoru a kontroly na vnútornom trhu vo veciach ochrany Spotrebiteľa a zároveň príslušným subjektom na alternatívne riešenie sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava,

ktorá vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 1.7.2024

Produkty se filtrují...