Chcete sa na niečo opýtať?
(Po-Pia 7:30 - 15:00 hod.)
 

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BESTDRIVE SLOVAKIA S.R.O. NAJLEPSIEPNEU.SK

Ako nakupovať?

Použite formulár pre výber parametrov tovaru a zobrazte ponuku. Zadajte množstvo a pridajte zvolený druh do košíka. Nákup dokončíte po kontrole Vášho košíka vyplnením a odoslaním záverečného formulára. Prostredníctvom tohto formulára je tiež možné spraviť registráciu a tým uchovať Vaše údaje pre budúce nákupy. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o jej zaevidovaní. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky. Následne bude Vaša objednávka potvrdená a tovar odoslaný v čo najkratšom možnom termíne.

Objednávka

V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny druh tovaru a odošlete elektronickou objednávkou, alebo objednáte tovar telefonicky, potvrdzujete tým záväznosť Vašej objednávky a prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu kupujúceho.

Kupujúci môže byť:

 • spotrebiteľ - súkromná osoba, ( uvedie meno, priezvisko, adresu, telefónne čislo, e-mail )
 • právnická osoba / podnikateľ, ( uvedie názov, sídlo, IČO, IČ DPH, telefónne čislo, e-mail ) 

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43 a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť podľa nižšie uvedeného postupu (stornovanie objednávky).

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.

Trvanie zmluvy

 • Zmluva platí do vysporiadania všetkých nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

Dodanie tovaru

 • Tovar dodávame zákazníkom len v rámci Slovenskej republiky.

Ak si kupujúci vyberie spôsob doručenia kuriérom, tovar bude dodaný v čo najkratšom termíne - a to najneskôr do štyroch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim . Doprava je pre kupujúceho 4 EUR s DPH za 1 ks tovaru. V prípade zdržania dodávky je zákazník informovaný o meškaní zásielky zásielkovou spoločnosťou, prípadne priamo predajcom e-mailom alebo telefonicky, a zároveň o dodatočnej primeranej lehote, v ktorej predávajúci kupujúcemu dodá tovar.

Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Ceny

Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v čase uskutočnenia objednávky. Všetky ceny sú uvedené s DPH. V prípade, že je tovar označený "akcia" alebo "extra akcia" - takáto ponuka platí iba do vypredania zásob predávajúceho alebo do skončenia poskytovania akcie.

Stornovanie objednávky

Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania (v pracovný deň), a to prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ si s nami nedohodne iný spôsob.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka bezodkladne, najneskôr do 14 dní od stornovania objednávky prevedená späť na jeho účet.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu  kúpnu cenu riadne a včas. Platba bude realizovaná v hotovosti na dobierku prostredníctvom zásielkovej spoločnosti. Úhradu zásielky je možné realizovať aj prostredníctvom platby na účet predávajúceho. Vtedy kupujúci dostane tovar až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Pri každej dodávke tovaru vystaví predávajúci daňový doklad - faktúru, ktorú pošle kupujúcemu elektronickou poštou, prípadne poštou.

Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v našom internetovom obchode , čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra.

Závady , ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou formou.

Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Reklamované pneumatiky je nutné doručiť poštou na adresu SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s.r.o., B2C Najlepsiepneu.sk, Cesta k Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica.

 Odstúpenie od zmluvy - ak nakupuje spotrebiteľ

Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť u predávajúceho uskutočnené písomnou formou v listinnej alebo elektronickej podobe (e-mailom), a môže byť uskutočnené  podľa  ustanovení Poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, pričom môže kupujúci použiť Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvoria prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odovzdané na poštovú prepravu spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby súvisiace s dodaním tovaru predávajúcemu pred tým, ako je tovar predávajúcemu spätne doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že nakupujete ako podnikateľ alebo právnická osoba, nepoužijú sa prílohy č.2 a č.3 týchto obchodných podmienok a na odstúpenie od zmluvy sa aplikujú austanovenia podľa § 344 a nasl. upravujúce odstúpenie od zmluvy v súvislosti s § 409 a nasl. o kúpnej zmluve zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka.

Užívateľský účet 

 • na základe registrácie kupujúceho, vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (dalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívatelskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne
 • prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu
 • kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám
 • predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 2 roky, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok)
 • kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť BestDrive Slovakia, s.r.o. úplne rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli v rámci registrácie alebo v rámci neskorších editácií svojho profilu na webovej stránke www.najlepsiepneu.sk 

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamen tu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Zasielanie obchodných informácií a ukladanie cookies

 • kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami  alebo podnikom predávajúce na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnost voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných informácii plní predávajúci prostrednictvom zvláštneho dokumentu
 • kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predošlej vety kedykoľvek odvolať.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Produkty se filtrují...